เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการซื้อสินค้าของลูกค้า ทางแอพพาโร่จึงมีการเสนอตัวช่วยเหลือลูกค้าทางด้านการเงิน อย่างการชำระเงินค่าสินค้าแบบเครดิต ซึ่งมีเพียง 1 ชนิดเท่านั้นคือ
“การให้เครดิตเทอม 30 วัน 30% จากยอดรวม และวงเงินเครดิตไม่เกิน 10,000 บาทต่อ 1 ลูกค้า”
ซึ่งวงเงินเครดิตที่คุณจะได้คือ 30% จากยอดการสั่งซื้อสินค้าทั้งหมด หรือไม่เกิน 10,000 บาท (จำนวนไหนก็ได้ที่น้อยกว่า)
ยกตัวอย่าง หากคุณซื้อสินค้ามูลค่าใบเสร็จรวม 60,000 บาท และประสงค์ที่จะใช้สิทธิรับข้อเสนอเครดิตตามข้างต้น ดังนั้นเครดิตที่คุณจะได้คือ 30% ของ 60,000 บาท ซึ่งจะเท่ากับ 18,000 บาท แต่เนื่องจากวงเงินเครดิตต้องไม่เกิน 10,000 บาท ดังนั้นคุณจะได้วงเงินเครดิต 10,000 บาท

เงื่อนไขการรับข้อเสนอ
1. ลูกค้าชำระเงิน 70% ของสินค้า และแสดงหลักฐานในการยืนยันตัวตนพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน
2. ลูกค้าชำระอีก 30% ที่เหลือ  ภายใน 30 วัน
3. ยอดเครดิตที่ค้างได้คือ 30% ของราคาสินค้า และต้องไม่เกิน 10,000 บาท
4. กรณีลูกค้าต้องการซื้อสินค้าใหม่ ต้องชำระยอดเครดิตค้าง 30% ของบิลเดิมให้ครบก่อน จึงจะสามารถซื้อสินค้าใหม่ ภายใต้เงื่อนไขเดิมได้
5. ทางบริษัทฯจะจัดส่งสินค้าตามอยู่ในบัตรประชาชน/เอกสารยืนยันตัวตนเท่านั้น
6. ทางบริษัทฯจะจัดส่งสินค้าภายใน 3-5 วัน (ภายในวันและเวลาทำการ)

เอกสารที่ต้องใช้
บุคคลธรรมดา        :     สําเนาบัตรประจำตัวประชาชน
นิติบุคคล               :     หนังสือรับรองบริษัทพร้อมใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภพ.20)
ร้านค้าทั่วไป          :     ทะเบียนพาณิชย์, สำเนาบัตรประชาชน