Apparo ต้องการสร้างความมั่นใจในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ และมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับคุณ หากคุณประสบกับปัญหาใดปัญหาหนึ่งเกี่ยวกับสินค้าดังต่อไปนี้ เรายินดีที่จะจัดการปัญหาให้คุณโดยเร็วที่สุด
"ไม่ได้รับสินค้า" : คุณไม่ได้รับสินค้าที่คุณได้ทำการชำระเงินแล้ว ภายใต้คำสั่งซื้อที่สมบูรณ์
"แตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน" : คุณได้รับสินค้าที่คุณได้ทำการชำระเงินแล้ว แต่สินค้าทั้งหมด หรือ สินค้าส่วนหนึ่งส่วนใด ของคำสั่งซื้อที่สมบูรณ์ แตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน
สินค้านั้นจะถือว่า “แตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน” เมื่อสินค้ามีคุณลักษณะแตกต่างจากรายละเอียดที่เราระบุไว้บนเว็บไซต์ หรือ ในหน้าแสดงสินค้าในสาระสำคัญ ดังนี้
สินค้าแตกต่างจากสินค้าที่คุณสั่งซื้อโดยสิ้นเชิง
สินค้ามีข้อมูลจำเพาะไม่ตรงกับที่คุณสั่งซื้อไว้
สินค้ามีรายละเอียดบิดเบือนจากความเป็นจริง
สินค้ามีส่วนประกอบหรือคุณลักษณะที่สำคัญขาดหาย และไม่ได้เปิดเผยไว้ในคำบรรยายสินค้า ณ เวลาที่คุณสั่งซื้อ
สินค้าไม่สามารถใช้งานได้ตามคุณสมบัติที่ระบุไว้บนเว็บไซต์
สินค้าไม่ครบตามจำนวนที่สั่งซื้อ
สินค้าชำรุดเสียหายระหว่างการจัดส่ง

สินค้านั้นจะไม่ถือว่า “แตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจน” เมื่อสินค้านั้นมีคุณลักษณะใกล้เคียงกับรายละเอียดที่เราระบุไว้บนเว็บไซต์ หรือ ในหน้าแสดงสินค้าในสาระสำคัญ ดังนี้
มีการชี้แจงรายละเอียดของสินค้าไว้อย่างถูกต้อง แต่คุณไม่ต้องการสินค้านั้นหลังจากที่ได้รับสินค้าแล้ว
มีการชี้แจงรายละเอียดของสินค้าไว้อย่างถูกต้อง แต่ไม่ตรงกับที่คุณคาดหวังไว้
มีการแจ้งความชำรุดบกพร่องของสินค้าไว้อย่างถูกต้อง
หากปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ภายใต้นโยบายการคุ้มครองผู้ซื้อฉบับนี้ คุณสามารถแจ้งขอคืนสินค้าและค่าสินค้า โดยแจ้งกลับมาที่เราภายใน 45 วัน นับจากวันที่คุณได้รับสินค้า และส่งสินค้าที่ต้องการคืน กลับมาที่เราภายใน 7 วัน นับจากวันที่คุณได้รับการยืนยันจากเรา
________________________________________
คุณสามารถแจ้งความประสงค์ในการคืนสินค้าผ่านช่องทาง ดังนี้
โทรศัพท์         : 080-045-0891
อีเมล         : info@apparo.com
Line                 : @apparo
Facebook : Apparo