ข้อกำหนดการคืนสินค้า / รับประกันการคืนสินค้า / ความรับผิดชอบ
1. กรณีคืนสินค้าที่เกิดจากความผิดพลาดจากทางบริษัทฯ เช่น สินค้ามีตำหนิ, ขาด, ผิด size, ผิดสี ฯลฯ 
2. กรณีลูกค้าขายสินค้าไม่ได้ ทางบริษัทยินดีรับซื้อคืนสินค้า ในราคาเต็ม 
 
เงื่อนไขการคืนสินค้า
1. ลูกค้าต้องแจ้งคืนสินค้าภายใน 45 วันหลังจากที่ได้รับสินค้า
2. สินค้าต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
3. ลูกค้าต้องทำการคืนสินค้าภายใน 7 วันหลังจากแจ้งคืนสินค้า
4. ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าส่งคืนสินค้าเต็มจำนวน โดยลูกค้าทำการจัดส่งสินค้ามายังบริษัทฯ และแจ้งหลักฐานค่าจัดส่งมาที่ช่องทางการติดต่อของบริษัทฯ
5. ทางบริษัทฯจะคืนเงินค่าสินค้าและค่าจัดส่งให้กับลูกค้า ภายใน 10 วันทำการ 
6. หากลูกค้าไม่มีการติดต่อกับทางบริษัทฯ หรือส่งเรื่องคืนสินค้าเกินระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น โดยถือว่าลูกค้ายอมรับในสินค้านั้นแล้ว (ทางบริษัทฯจะพิจารณาหลักฐานการส่งเลขทะเบียนพัสดุหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)
7. ในกรณีลูกค้าที่อยู่ใต้เงื่อนไข ค้างชำระเครดิต 30% ทางบริษัทฯ จะนำมูลค่าของสินค้าที่ลูกค้าคืน ไปตัดในส่วนที่ค้างชำระก่อน และเมื่อลูกค้าชำระในส่วนเครดิตครบแล้ว ทางบริษัทฯ จะคืนเป็นเงินสดให้ลูกค้า
 
หมายเหตุ : เมื่อลูกค้าคืนสินค้าแล้ว และต้องการซื้อสินค้าใหม่ ลูกค้าจะต้องทำการชำระยอดค้างชำระ 30% ให้ครบก่อน จึงจะสามารถทำการสั่งซื้อสินค้าใหม่ได้